สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดท่าไทร
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบก่อสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี"
ณ วัดท่าไทร หมู่ที่ ๒ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓


             ด้วย คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้พิจารณาเห็นว่า สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี" ขึ้น ที่ หมู่ที่ ๒ ต.บางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ
              ๑.เป็นที่พักชั่วคราวและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการ
              ๒.เป็นศูนย์ส่งเสริมด้านการกีฬา และฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง
              ๓.เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากฝีมือคนพิการและชุมชน              ๔.เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่จำกัดอายุ และ              ๕.เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องคนพิการและศูนย์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

             ดังนั้น วัดท่าไทร ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

             เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆนายสนิท ศรีวิหค นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมี นายศุภชัย วิชัยดิษฐ์ นายกเทศมนตรีท่าทองใหม่ และนายเจริญศักดิ์ ทองญวน รองนายกเทศมนตรีพนม และสมาชิกสมาคมฯ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ซึ่งรับมอบภาระกิจจากเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ให้เป็นประธานสงฆ์ในการรับและพิจารณาผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

             หลังจากที่พระสงฆ์รับผ้าป่าแล้ว พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ซึ่งเป็นประธานในพิธีที่มารับผ้าป่า ได้กล่าวแก่ผู้มาร่วมงานว่า พระสงฆ์รับไว้เฉพาะผ้าบังสุกุลและไทยธรรมเท่านั้น ส่วนบริวารผ้าป่าสามัคคีซึ่งก็คือพุ่มเงินนั้น ขอถวายแด่พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อได้เมตตาดำเนินการตามสมควร โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ได้มอบหน้าที่ให้ นายศุภชัย วิชัยดิษฐ์ นายกเทศมนตรีท่าทองใหม่ เป็นผู้นำพุ่มเงินทั้งหมดไปถวายแด่พระเทพพิพัฒนาภรณ์

             จากนั้น พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินทั้งหมดให้ นายสนิท ศรีวิหค นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประธานในพิธี ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปมอบต่อให้ สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวนิช ภาระกิจ นายกสมาคมคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนในการก่อสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการสุราษฎร์ธานี" ให้แล้วเสร็จต่อไป

             รวมยอดป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๙๒๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สอบสามบาทถ้วน) คณะพุทธบริษัทวัด่าไทร คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขออนุโมทนาแก่ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองท่าน และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการ

ประมวลภาพถ่ายในงานพิธี ชุดที่ ๑ จาก ๓