คำปรารภของ
พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม)
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ

************

Image            ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ได้มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อจะได้นำดอกผลออกมาใช้จ่ายในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างถาวรวัตถุตลอดถึงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่าไทร เพราะถาวรวัตถุที่ได้สร้างไว้ย่อมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทั้งที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่ก็ย่อม มีตามกาลสมัย ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทอยู่ประจำที่วัดท่าไทรก็มีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณร

            ข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมเงินไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน บาทถ้วน) ซึ่งครบตามจำนวนเงินที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างต่ำในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เงินจำนวนดังกล่าวได้ฝากไว้ที่ "ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบ้านดอน

            กรรมการ ๗ ท่านที่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าให้เป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจนสำเร็จตามความประสงค์ กล่าวคือ ได้ออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิจากทางราชการเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๒

            ความปรารถนาที่จะตั้งมูลนิธิของข้าพเจ้าสำเร็จตามปณิธาน ด้วยความร่วมมือจากกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะ จ่าสิบเอกประสิทธิ์ โกละกะ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงาน, พิมพ์เอกสาร และตราสาร จึงขอขอบคุณกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม)
เจ้าอาวาสวัดท่าไทร


ที่มา : หนังสือตราสารของ "สิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ" หน้า ๑

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี