พิธีเปิดการอบรม(ติวเข้ม) บาลีก่อนสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2551
ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
มีการอบรมตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2551
******************************

                พิธีเปิด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรการอบรมบาลีก่อนสอบของจังหวัดสุราษฎรานี โดยมี พระอุดมธรรมปรีชา รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพระมหาเถระ พระวิทยากรร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก มีนักเรียนบาลีเข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 รูป โดยจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2551


ป้ายงาน "อบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ประจำปี ๒๕๕๑
พระอุดมธรรมปรีชา รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรม
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท
ส่วนหนึ่งของพระวิทยากรกำลังกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ส่วนหนึ่งของนักศึกษากำลังกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ส่วนหนึ่งของพระวิทยากร
ส่วนหนึ่งของนักศึกษากำลังน้อมฟังโอวาท
ส่วนหนึ่งของนักศึกษากำลังน้อมฟังโอวาท
ส่วนหนึ่งของนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ
ส่วนหนึ่งของนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ
ส่วนหนึ่งของนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ
นำเสนอข้อมูลและดูแลระบบ โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)
โทร. ๐-๑๕๖๙-๐๓๐๙, ๐-๖๖๙๐-๕๘๙๒ E-mail : watthasai@thai.com, songpak16@yahoo.com