ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗
*******************

              คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนร่าชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าสมัครบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้น ๗๓ รูป ประธานในพิธี ได้แก่ นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำพิธีปลงผมนาค วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประธานฝ่ายสงฆ์ในการปลงผมนาค โดย พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดกิจกรรมวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มี บิดา มารดา ญาติมิตรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมา

พิธีปลงผมนาค

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๔๗
โดยมี พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราาฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีปลงผมนาค และฉลองนาค ....>>>

 

พิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ประธานโดย นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ....>>>

ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายณรงค ์ ธรรมพานิช
กล่าวรายงานต่อ
นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท....>>>

 

ได้รับบุญกุศลโดยทั่วกัน


หมายเหตุ.-ภาพและข้อมูลโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขอขอบคุณเจ้าของภาพและข้อมูลไว้ ณ ที่นี้)