งานปริวาสกรรม ทั่วไทยตลอดปี ชุดที่ ๑ จาก ๔
นำเสนอโดย...พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี


ความหมายของปริวาส
               ปริวาส หมายถึง การอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่าอยู่กรรม, เป็นชื่อวุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสำหรับออกจากครุกาบัติ) อย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ จะต้องประพฤติเป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจำนวนวันที่ปิดอาบัติ ก่อนที่จะประพฤติมานัตอันเป็นขั้นตอนปกติของการออกจากอาบัติต่อไป, ระหว่างอยู่ปริวาส ต้องประพฤติวัตรต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตนและประจานตัวเป็นต้น.

               ปริวาส มี ๓ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส และ สุทธันตปริวาส มีปริวาสอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักบวชนออกศาสนา จะต้องประพฤติก่อนที่จะบวชในพระธรรมวินัย เรียกว่า ติตถิยปริวาส ซึ่งท่านจัดเป็น อปฏิจฉันนปริวาส.

               ปฏิจฉันนปริวาส ปริวาสเพื่อครุกาบัติที่ปิดไว้, ปริวาสที่ภิกษุผู้ปรารถนาจะออกจากอาบัติสังฆาทิเสสอยู่ใช้เพื่ออาบัติที่ปิดไว้ ซึ่งนับวันได้เป็นจำนวนเดียว

               สโมธานปริวาส ปริวาสแบบประมวลเข้าด้วยกัน คือ ปริวาสที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสต่างคราว มีจำนวนวันปิดต่างกันบ้าง ไม่ต่างบ้าง ปรารถนาจะออกจากอาบัตินั้น จึงอยู่ปริวาสโดยประมวลอาบัติและราตรีเข้าด้วยกันจำแนกเป็น ๓ อย่างคือ ๑. โอธานสโมธาน สำหรับอาบัติมากกว่าหนึ่งแต่ปิดไว้นานเท่ากัน เช่น ต้องอาบัติ ๒ คราว ปิดไว้คราวละ ๕ วัน ประมวลเข้าด้วยกัน อยู่ปริวาส ๕ วัน ๒. อัคฆสโมธาน สำหรับอาบัติมากกว่าหนึ่งและปิดไว้นานไม่เท่ากัน เช่น ต้องอาบัติ ๓ คราว ปิดไว้ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ประมวลเข้าด้วยกันอยู่ปริวาสเท่าจำนวนวันที่
มากที่สุด (คือ ๗ วัน) ๓. มิสสกสโมธาน สำหรับอาบัติที่ต่างวัตถุกัน (เช่น กายสังสัคคะก็มี ทุฏฐุลลวาจาก็มี สัญจริตตะก็มี) มีวันปิดเท่ากันบ้าง ไม่เท่ากันบ้าง ประมวลเข้าด้วยกัน อยู่ปริวาสรวมเป็นคราวเดียว

               สุทธันตปริวาส ปริวาสที่ภิกษุผู้ต้องการจะออกจากอาบัติสังฆาทิเสสอยู่ไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์ หมายความว่า ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปิดไว้หลายคราวจนจำจำนวนอาบัติและจำนวนวันที่ปิดไม่ได้ หรือจำได้แต่บางจำนวน ท่านให้ขอปริวาสประมวลจำนวนอาบัติและจำนวนวันที่ปิดเข้าด้วยกันแล้วอยู่ใช้ไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์ มี ๒ อย่างคือ จูฬสุทธันตปริวาสและมหาสุทธันตปริวาส

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์
1.
หลังออกพรรษา 2 วัน
วัดหนองพันเท้า (จ.ต.) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
034-541123
2.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดตะโม่ (จ.ต.) ต.ปลัดแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
055-371496
3.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดบุษยะบรรพต (จ.ต.) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-512377
4.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดราหุล ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
081-4587622
5.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดม่วงบูรพาราม (จ.ต.) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
044-461746
6.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดป่าหลักร้อย (จ.ต.) ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-381076
7.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดหนองระเวียง (จ.ต.) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-249124
8.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
9.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
081-7648307
10.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระบาทมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
039-389086
11.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดโปร่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
081-3059658
12.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดเนินโพธิ์เจริญ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
-
13.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดเสาธงทอง ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
-
14.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
056-297197
15.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25091
037-276084
16.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดหนองสนม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-612513, 01-6502564
17.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
081-1947903
18.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดประดู่ลาย ต.คลองแม่ลา อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
-
19.
หลังออกพรรษา 8 วัน
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
081-5584809
20.
หลังออกพรรษา 9 วัน
วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
081-8863278
21.
หลังออกพรรษา 10 วัน
วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170
081-6047735
22.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
086-1146215
23.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดธรรมรังสี ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
032-688864
24.
หลังออกพรรษา 15 วัน
ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
081-5798142
25.
หลังสอบธรรม 1 วัน
วัดสิงคาราม (จ.ต.) ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 62140
055-771481
26.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดป่าหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
086-2125518
27.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
081-6746454
28.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
-
29.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76132
032-461556
30.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
039-428027
31.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
038-293399
32.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
081-5277003
33.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโคกกระต่ายทอง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
035-224979
34.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
-
35.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าอาสภาวาส ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
-
36.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดคลองลาน ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
055-735182
37.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าธรรมสุข ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
-
38.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดพลกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-
39.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดช่องลาภ (จ.ต.) ต.หนองพัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
081-2132831
40.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดเชิงเขา (จ.ต.) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
081-9134320
41.
หลังสอบธรรม 7 วัน
วัดกุญชรชาติการาม ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
081-9485775
42.
วันที่ 4 พ.ย.
วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
086-2108749
43.
วันที่ 15 พ.ย.
วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
081-6510668
44.
วันที่ 18 พ.ย.
วัดสระพังทอง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณุนคร จ.นครพนม 48170
-
45.
วันที่ 24 พ.ย.
วัดเพชรจันทรส ต.จันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
056-718205
46.
วันที่ 25 พ.ย.
วัดหนองอีเหลย ต.ในเมือง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
081-4630866
47.
วันที่ 1 ธ.ค. 
สำนักวิปัสสนาดงเย็น ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
035-505808
48.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
042-452027
49.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดโคนอน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
02-4771404
50.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดป่าสันติธรรมนาเวง ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
086-2261128
51.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
52.
วันที่ 2 ธ.ค. 
วัดบูรพาราม (อารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511374
53.
วันที่ 3 ธ.ค..
วัดศรีเมืองธรรมคุณ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
086-2242938
54.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดปฐมพานิช (จ.ต.) ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
036-471599
55.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
032-376231
56.
วันที่ 8 ธ.ค.
วัดบางพลีใหญ่ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-3373455
57.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดห้วยทรายใต้ (จ.ต.) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
032-442090
58.
วันที่ 10 ธ.ค.
สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
081-3741762
59.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดโนนสวรรค์ ต.นาอ้อ อ.นาอ้อ จ.เลย 42100
086-8643835
60.
วันที่ 11 ธ.ค.
วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
081-5708234
61.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอก จ.ตราด 23120
039-547238
62.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
035-369512
63.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดสระกลอย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
081-7572728
64.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดป่าพุทธชัยมงคล ต.ในเมือง อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น 40110
043-273585
65.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
035-631290
66.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดแดนสงบแสงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000
044-214134
67.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดป่าเจริญธรรมกาย ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
043-587042
68.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดโบสถ์ ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม 75120
0349761269
69.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดวังหน่อไม้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
086-1634695
70.
วันที่ 16 ธ.ค.
วัดสุธาทิพย์ (จ.อ.) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
-
71.
วันที่ 19 ธ.ค.
วัดพุแค ต.สามแยกพุแค อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036-369034
72.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
024-282225
73.
วันที่ 20 ธ.ค.
สำนักสงฆ์เขานกยูง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
089-2442214
74.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดบรรพตเขมาราม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
081-6672372
75.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดหนองแวง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
081-0757527
76.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
-
77.
วันที่ 22 ธ.ค.
วัดสาธุชนาราม ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
034-749230
78.
วันที่ 24 ธ.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57-170
053-952184
79.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
081-9629826
80.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 
077-554166
81.
วันที่ 28 ธ.ค.
วัดบึงสามกา ต.คลองเก้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-905992
82.
วันที่ 29 ธ.ค.
วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
089-5418155
83.
วันที่ 2 ม.ค.
วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-222322
84.
วันที่ 3 ม.ค.
วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปราง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
-
85.
วันที่ 4 ม.ค.
วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
087-2394416
86.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
038-856382
87.
วันที่ 5 ม.ค.
สำนักสงฆ์มหาราช  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110
-
88.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110
089-8442878
89.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310 
043-441360
90.
วันที่ 6 ม.ค. 
วัดโพรงเข้  ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120
081-5703604
91.
วันที่ 6 ม.ค.
วัดเพลียขวา  ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 
036-221794
92.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดเลขธรรมกิตต์ (จ.ต.)  ต.บางอ้อ  อ.บางนา  จ.นครนายก  26110
037-335283
93.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดดอนค่า  ต.แม่พลู  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 
055-457493
94.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดพุทธโมกข์  ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230

081-8714065

95.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดป่าหนองดงสะแนน  ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150
086-1002347
96.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดป่าช้าดอนคณฑา  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120
-
97.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดบึงกระจับ  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
081-8642254
98.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดหัวเขาสมอคล้า (จ.ต.)  ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
-
99.
วันที่ 9 ม.ค. 
วัดมณีไพรสณฑ์  (จ.ต.)  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110
055-531319
100.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดอุดมไพรสณฑ์ (ร.จ.อ.- รับพรรษา 3)  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
09-5761461

หน้าที่ 1 / 2 / 3 / 4กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร