ประมวลภาพถ่ายงานพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่
พระราชพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กันตะวัณณะมหาเถระ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก)
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบพิธีถวายวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

******************
ขบวนเชิญปริญญาบัตรถึงศาลาการเปรียญวัดท่าไทร
ประธานฯ กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
คณาจารย์จากสภา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำลังเตรียมความพร้อม
กำลังปฏิสันถารกับ พระราชกิตติโสภณ์ เลข.จญ.ต.
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่อาราธนามาในพิธี
พระเดชพระคุณฯ กำลังถวายพัดแด่พระเถระที่นิมนต์มา
จนท.กำลังดำเนินการตามกำหนดการพิธี
กำลังถวายธูปเทียนแพ
ถวายปริญญาบัตร "ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์"
ถวายผ้าไตร พร้อมย่าม
ถวายพัดของ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี แด่พระเดชพระคุณฯ
พระจากทั่วสารทิศมาร่วมถวายสักการะร่วมแสดงความยินดี