ภาพกิจกรรมจาก
โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบล(อส.ตชต) เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ประจำปี ๒๕๔๘
                         
ฟังคำแนะนำจากครูฝึกอย่างเอาจริง
ฝึกวิ่งออกกำลังกายเพื่อฝึกระเบียบและเตรียมความพร้อม
ฝึกท่าต่าง ๆ ทั้งหมด แถวตร๊ง..! ขวาหัน..! ซ้ายหัน..!
ฝึกการตรวงค้น การป้องกันตัว
ฝึกเขาแถว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ฝึกตรวจค้นบุคคล และรถ