ประวัติโดยสังเขปของ
พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร และ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไทร สุราษฎร์ธานี
***************


ชาติภูมิ
                พระมหาสนอง วิโรจโน นามเดิม ชื่อ สนอง นามสกุล กลับวิหค เกิดวันที่ ๑๕ ๔ ฯ ๖ ค่ำ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นบุตรนายบุญชู นางเล็ก กลับวิหค บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน คือ
                ๑. พระมหาสนอง วิโรจโน (กลับวิหค)
                ๒. นางวิลาศ วิเศษแสง (สมรสกับ นายสำรวม วิเศษแสง)
                ๓. นายวิเชียร กลับวิหค (สมรสกับ นางปราณีต)

การศึกษาเบื้องต้น

                พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๑ โรงเรียนอินทรพิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรพชา

                วันที่ ๘ ๕ฯ๗ ค่ำ ปีมะเมีย วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อ พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุปสมบท

                วันที่ ๗ ๕ฯ๗ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) วัดท่าไทร ฯลฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

วุฒิการศึกษา

                พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชั้นตรีได้
                พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบนักธรรมชั้นโทได้
                พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบ ป.ธ. ๓ ได้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบ ป.ธ. ๔ ได้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบ ป.ธ. ๕ ได้ สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
                พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบ ป.ธ. ๖ ได้ สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
                พ.ศ. ๒๔๑๐ สอบ ป.ธ. ๗ ได้ สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบ ป.ธ. ๘ ได้ สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบ ป.ธ. ๙ ได้ สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร

งานด้านปกครอง

                พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไทร อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร

งานด้านการศึกษา

                พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นครูสอนนักธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมหาธาตุ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
                พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นครูสอนบาลี สำนักเรียนวัดเทพากร และเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
                พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี

งานเผยแผ่

                - ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญของศาสนา
                - มีการอบรมภิกษุ - สามเณร และศิษย์วัด
                - แสดงธรรมและบรรยายธรรมอบรมญาติโยม ในวันธรรมดาวันพระ
                - มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ คือ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย์สถานพัฒนาเด็กก่อนเข้าเรียน แดละจัดตั้งมูลนิธิวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร

งานสาธารณูปการ

                พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างศาลาฌาปนสถาน ที่วัดท่าไทร จ. สุราษฎร์ธานี
                พ.ศ. ๒๕๒๔ ปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้าง ซุ้มประตูวัดที่ปากซอยเข้าวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๗ ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๘ ปฏิสังขรณ์อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมหลังเก่า วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๒๙ สร้างกุฏิทรงไทย ๒ ชั้น ๑ หลัง วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดตังมูลนิธิชื่อว่า "มูลนิธิวัดเทพากร" ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕ ปัจจุบันนี้มีเงินทุนของมูลนิธิทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๖๒๒.๙๙ บาท (หนึ่งล้าน หนึ่งแสน สองหมื่น หกพัน หกร้อย ยี่สิบสอง บาท เก้าสิบเก้า สตางค์)

งานพิเศษ

                พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคณะกรรมการประชุมระดับแขวง
                พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงกรมการศาสนา จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
                พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการปาลิวิโสธกะพระสุตตันตปิฎก ปฏิบัติงานที่ ณ ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
                ฯลฯ

มรณภาพ

                เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพฯ รวมอายุ ๕๔ ปี

คำไว้อาลัย

                จากการถึงมรณภาพของท่าน พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ. ๙ อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ โรงเพยาบาลวชิระ ด้วยอายุเพียง ๕๔ ปีเท่านั้น ซึ่งก็เป็นวัยที่กำลังจะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มาก แต่ก็มาด่วนจากไปเสียโดยไม่มีวันจะกลับมาอีก ถึงอย่างไร ท่านพระมหาสนอง ก็ยังทิ้งผลงานฝากไว้ให้แก่คณะผู้ร่วมงาน คระศิษยานุศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือ เพราะสิ่งนี้คงจะไม่สูญหายตายจากไปตามสังขารของท่าน คงเป็นผลงานอมตะที่จะยั่งยืนยาวนานอีกต่อไป
                
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ส่วนรวม คือการก่อตั้งมูลนิธิวัดเทพากรคงจะใช้ให้เป็นประโยชน์สืบต่อไปเท่าที่จะมี และเป็นได้ จึงเห็นว่าเหมาะสมกับภาษิตที่ว่า
                
พฤกษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
                
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
                
นรชาติที่วางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
                
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ฯ

พระครูวินัยธรดี ธมฺมธีโร
และ
คณะศิษยานุศิษย์
**************************************************************************************************

หมายเหตุ.-
                ๑.ข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้คัดมาจาก "
                ๒.คณะผู้รวบรวมและจัดทำเว็บไซต์วัดท่าไทร ได้พิจารณาเห็นว่า ประวัติของท่านพระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ. ๙ อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไทร เป็นประโยชน์และเป็นเกียรติประวัติที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลัง จึงได้พิจารณาและขออนุญาตนำลงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณเจ้าของต้นฉบับเป็นอย่างสูง
                ๓.หากจะมีบุญกุศล หรือส่วนที่ดี คณะของเราก็ขอน้อมบูชาพระคุณและจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่าน ณ ที่นี้
                ๔.ต้นฉบับในการจัดพิมพ์ทั้งหมดนี้ ได้รับจาก "นายเพียร กลับวิหค" ชาวท่าทองใหม่ และเป็นญาติของ พระมหาสนอง ได้นำหนังสือดังกล่าวมามอบให้ จึงขออนุโมทนา ณ ที่นี้ด้วย