กำหนดการเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙
****************
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทุกท่าน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานฝ่ายบรรพชิต (พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานฝ่ายฆราวาส (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จุดเทียนส่องธรรมและเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- ประธานกล่าวเปิดงาน
- พิธีกรอาราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล
- พิธีกรอาราธนาธรรม
- เทศน์มหาชาติ ๒ ธรรมาสน์
เวลา ๑๐.๐๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร
เวลา ๑๐.๒๐ น - เทศน์กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์
เวลา ๑๐.๔๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๒๐ น. - พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร
เวลา ๑๒.๓๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนประเวศน์
เวลา ๑๒.๕๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก
เวลา ๑๓.๑๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน
เวลา ๑๓.๓๐ น - เทศน์กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน
  (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๔.๐๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร
เวลา ๑๔.๒๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี
เวลา ๑๔.๔๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ
  (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๕.๑๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช
เวลา ๑๕.๓๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์
เวลา ๑๕.๕๐ น. - เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์

************************

หมายเหตุ.- ๑.กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒.การแต่งกาย
: นักเรียน นักศึกษา แต่งชุดนักเรียน / นักศึกษา หรือชุดพละ
: ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ
๓.เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการถ่ายสอดสดโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี สถานีวิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ (วัดท่าไทร) FM 107.30 MHz. โทร. ๐-๗๗๒๒-๗๗๗๕ จะทำการถ่ายทอดเสียง และเกาะติดสถานการณ์ให้ท่านได้รับทราบ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป (และจะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุอื่นที่มีความประสงค์จะร่วมถ่ายทอดเสียงอีกด้วย)