บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้เข้าจำพรรษา
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ข้อมูล ณ วันเข้าพรรษาของทุกปี


             วัดท่าไทร เป็นวัดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๐ (นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ ๓๕๓ ปี) ในแต่ละปีมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาเป็นจำนวนมาก จึงขอนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจ เฉพาะที่พอจะสืบค้นย้อนหลังได้
พ.ศ.
จำนวนพระภิกษุ
จำนวนสามเณร
จำนวนรวม
อุบาสิกา/ชี
คนวัด
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
2535
69
35
104
ดูรายละเอียด
2536
54
37
91
ดูรายละเอียด
2537
51
18
69
ดูรายละเอียด
2538
44
5
49
ดูรายละเอียด
2539
46
8
54
ดูรายละเอียด
42
2
44
2541
40
2
42
ดูรายละเอียด
2542
45
9
54
ดูรายละเอียด
56
10
66
49
13
62
47
15
62
38
2
40
45
2
47
39
21
60
35
15
50
49
14
63
24
11
35
32
7
39
28
10
38
33
6
39
2555
33
3
36
1
2
39
ดูรายละเอียด
2556
35
3
38
1
2
41
ดูรายละเอียด
2557
44
7
51
1
2
54
ดูรายละเอียด
2558
35
7
42
-
2
44
2559
33
5
38
-
2
40

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๓๑ เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕,น.ธ.เอก,ศษ.บ.
Email: watthasai@gmail.com,fm107.25mhz@gmail.com

ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี