ประวัติโดยสังเขป ของ
พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก)
เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

*****************

Image๑. ชื่อ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฉายา กนฺตวณฺโณ อายุ ๗๐ พรรษา ๔๘ ป.ธ.๕ น.ธ. เอก วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
๒. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. สถานะเดิม ชื่อ ชูชาติ นามสกุล พัฒนเจริญ เกิดวัน ๒ ฯ ๙ ค่ำ ปี มะโรง วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนบุตร ๗ คน ของ นายชื่น พัฒนเจริญ และ นางมล พัฒนเจริญ ที่บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล กะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. อุปสมบท วัน ๔ ฯ ๗ ค่ำ ปี ขาล วันที่ ๑๑ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เวลา ๑๕.๓๕ น. ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ในขณะนั้นท่านมีอายุ ๒๒ ปี) โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อ พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, มีพระกรรมวาจาจารย์ชื่อ พระครูประจักษ์วรคุณ วัดประสพ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, และมีพระอนุสาวนาจารย์ชื่อ พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (สมณศักดิ์ขณะนั้นคือ พระครูใบฎีกาจ้อย ฐิตปุญโญ) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดเลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๓. พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ ป.ธ. ๕ สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
๔. การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาภาษาขอม วิชาโหราศาสตร์ และการใช้ยาสมุนไพร
๕. ความชำนาญการ ชำนาญศิลปกรรม การเทศนา และงานนวกรรม
๖.พ.ศ.๒๕๔๘ (๒๖ ส.ค.๒๕๔๘) ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมุชน จากสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสนอโดย คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาตร์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕. งานปกครอง

๑. พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๒ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
๒. พ.ศ. ๒๕๒๓- ปัจจุบัน เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. พ.ศ. ๒๕๒๖- ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์
๔. พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. พ.ศ. ๒๕๓๑- ๒๕๔๑ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖. พ.ศ. ๒๕๔๑- ปัจจุบัน เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี


พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เยี่ยมเยือนประชาชนที่เจ็บป่วยถึงบ้านเพื่อให้กำลังใจ
ในภาพ กำลังเยี่ยมกำนันสุมล เพ็ชรชู อดีตกำนันตำบลท่าทองใหม

๖. พระภิกษุสามเณรจำพรรษาในวัด
ในระยะ ๑๔ ปี ผ่านมาได้มีพระภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษา ดังนี้.-

-พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระภิกษุ ๖๙ รูป สามเณร ๓๕ รูป ชี ๑๒ คน ศิษย์วัด ๑๕ คน
-พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพระภิกษุ ๕๔ รูป สามเณร ๓๗ รูป ชี ๔ คน ศิษย์วัด ๗ คน
-พ.ศ. ๒๕๓๗ มีพระภิกษุ ๕๑ รูป สามเณร ๑๘ รูป ชี ๕ คน ศิษย์วัด ๘ คน
-พ.ศ. ๒๕๓๘ มีพระภิกษุ ๔๔ รูป สามเณร ๕ รูป ชี ๓ คน ศิษย์วัด ๕ คน
-พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพระภิกษุ ๔๖ รูป สามเณร ๘ รูป ชี ๕ คน ศิษย์วัด ๙ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระภิกษุ ๔๒ รูป สามเณร ๒ รูป ชี ๒ คน ศิษย์วัด ๙ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพระภิกษุ ๔๐ รูป สามเณร ๒ รูป ชี ๕ คน ศิษย์วัด ๔ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระภิกษุ ๔๕ รูป สามเณร ๙ รูป ชี ๖ คน ศิษย์วัด ๔ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระภิกษุ ๕๖ รูป สามเณร ๑๐ รูป ชี ๖ คน ศิษย์วัด ๔ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระภิกษุ ๔๙ รูป สามเณร ๑๓ รูป ชี ๖ คน ศิษย์วัด ๖ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุ ๔๗ รูป สามเณร ๑๕ รูป ชี ๔ คน ศิษย์วัด ๕ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุ ๓๘ รูป สามเณร ๒ รูป ชี ๖ คน ศิษย์วัด ๒ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุ ๔๔ รูป สามเณร ๒ รูป ชี ๑๕ คน ศิษย์วัด ๕ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระภิกษุ ๔๐ รูป สามเณร ๒๐ รูป ชี ๒ คน ศิษย์วัด ๓ คน
-พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระภิกษุ ๓๕ รูป สามเณร ๑๕ รูป ชี ๒ คน ศิษย์วัด ๑ คน

๗. มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น เป็นประจำทุกวัน (เว้นแต่ที่มีงานสำคัญ) ตลอดปี
๘. มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน เป็นประจำตลอดปี มีพระภิกษุ สวดปาฏิโมกข์ได้ จำนวน ๑ รูป

๙. มีระเบียบการปกครองวัด โดยยึดตามหลักพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏมหาเถรสมาคมที่ วางไว้ และได้มอบหมายให้พระภิกษุ ช่วยดูแลและรับผิดชอบ โดยแบ่งงานให้บริหารแทน เจ้าอาวาสเป็นแผนก ๆ


พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (สมณศักดิ์ขณะนั้นที่ พระราชพิพัฒนาภรณ์) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
นำคณะสงฆ์และญาติโยมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสิ่งของและเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ที่ ศูนย์ฯ บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา

(จากซ้ายไปขวา พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์, พระวัชรภรณ์ วชิรญาโณ, พระเทพพิพัฒนาภรณ์, พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล, พระครูอาทรกาญจนคุณ,พระครูธรรมิศราภรณ์, พระครูปริยัตาภิรม)

๑๐. มีกติกาของวัด ดังนี้คือ.-

- สำหรับผู้ที่จะมาขอรับการบรรพชาอุปสมบท มีกติกาว่า ในเบื้องแรก จะต้องมีผู้ปกครอง นำมาฝาก เพื่อรับรองความประพฤติ และก่อนที่จะบวช ต้องกล่าวคำขานนาคได้คล่อง แคล่วแม่นยำ ท่องจำบทสวดมนต์ต่าง ๆ ได้พอสมควร บททำวัตร เช้า - เย็น ต้องท่องจำ ได้คล่องปาก จึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้
- ก่อนที่จะบรรพชาอุปสมบท ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและรับรองความประพฤติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และตรวจร่างกาย เพื่อตรวจสอบโรคร้ายแรง จากนายแพทย์ก่อน จึงจะทำ การบรรพชาอุปสมบทให้
- เมื่อบวชแล้ว ต้องศึกษาพระธรรมวินัย ตามกฏระเบียบ กติกาของวัดทุกรูป
- ในวันธัมมัสวนะ ต้องขึ้นศาลาการเปรียญ รับฟ้งพระธรรมเทศนา พร้อมกับอุบาสก อุบาสิกา และรับฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส
- ก่อนที่จะทำการลาสิกขา ต้องท่องจำคำอาราธนาต่าง ๆ ในหมวดศาสนพิธี ตามที่ทางวัด กำหนดไว้ เพื่อความเป็นอุบาสกที่ดีมีคุณภาพของศาสนาต่อไป
- มีการเรียกประชุมพระภิกษุสามเณรในวัด เพื่อให้โอวาท และแนะนำการปฏิบัติตนใน สมณเพศ เดือนละ ๑ ครั้งพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และ พระราชพิพัฒนาภรณ์ (สมณศักดิ์ปัจจุบัน พระเทพพิพัฒนาภรณ์) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ในฐานะเจ้าคณะจังหวัด พระราชพิพัฒนาภรณ์ นำพระสงฆ์และประชาชนชาว จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนทั่วภาคใต้
ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ให้แก่ทางราชการ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

๑๑. ในระยะ ๓ ปี ที่ผ่านมานี้ ไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัดเลย
๑๒. งานศาสนศึกษา

๑. พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์
๒. พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม จนถึงปัจจุบัน
๓. พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
๔. พ.ศ. ๒๕๒๙ - ปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมบาลี และนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ เป็น พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖. ในระยะ ๓ ปีมานี้ มีสถิตินักเรียนของสำนักศาสนศึกษาวัดท่าไทร ดังนี้.-

๑) ปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-

น.ธ. ตรี

๔๑ รูป

สมัครสอบ

๔๑ รูป

สอบได้

๙ รูป

สอบตก

๓๒ รูป

น.ธ.โท

๕ รูป

สมัครสอบ

๕ รูป

สอบได้

๑ รูป

สอบตก

๔ รูป

น.ธ.เอก

๖ รูป

สมัครสอบ

๖ รูป

สอบได้

๔ รูป

สอบตก

๒ รูป

รวม

๕๒ รูป

รวม

๕๒ รูป

รวม

๑๔ รูป

รวม

๓๘ รูป

มีนักเรียนแผนกธรรมศึกษา ดังนี้.-

ธ.ศ. ตรี

๑๕๕ รูป

สมัครสอบ

๑๕๕ รูป

สอบได้

๑๐๓ รูป

สอบตก

๕๒ รูป

ธ.ศ.โท

๒๖ รูป

สมัครสอบ

๒๖ รูป

สอบได้

๑๙ รูป

สอบตก

๗ รูป

ธ.ศ.เอก

๕ รูป

สมัครสอบ

๕ รูป

สอบได้

๔ รูป

สอบตก

๑ รูป

รวม

๑๘๖ รูป

รวม

๑๘๖ รูป

รวม

๑๒๖ รูป

รวม

๖๐ รูป

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค ๑-๒

๖ รูป

สมัครสอบ

๖ รูป

สอบได้

๑ รูป

สอบตก

๕ รูป

ป.ธ. ๓

๒ รูป

สมัครสอบ

๒ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๒ รูป

ป.ธ. ๔

๓ รูป

สมัครสอบ

๓ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๓ รูป

ป.ธ. ๕

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๑ รูป

ป.ธ. ๖

๓ รูป

สมัครสอบ

๓ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๓ รูป

ป.ธ. ๗

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๑ รูป

รวม

๑๖ รูป

สมัครสอบ

๑๖ รูป

สอบได้

๑ รูป

สอบตก

๑๕ รูป

(๒) ปีการศึกษา ๒๕๓๙
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-

น.ธ. ตรี

๔๐ รูป

สมัครสอบ

๔๐ รูป

สอบได้

๘ รูป

สอบตก

๓๒ รูป

น.ธ.โท

๑๑ รูป

สมัครสอบ

๑๑ รูป

สอบได้

๒ รูป

สอบตก

๙ รูป

น.ธ.เอก

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

๑ รูป

สอบตก

- รูป

รวม

๕๒ รูป

รวม

๕๒ รูป

รวม

๑๑ รูป

รวม

๔๑ รูป

               

มีนักเรียนธรรมศึกษา ดังนี้.-

ธ.ศ.ตรี

๑๗๒ คน

สมัครสอบ

๑๖๐ คน

สอบได้

๑๑๒ คน

สอบตก

๔๘ คน

ธ.ศ.โท

๘๖ คน

สมัครสอบ

๘๖ คน

สอบได้

๕๒ คน

สอบตก

๓๔ คน

ธ.ศ.เอก

๑๕ คน

สมัครสอบ

๑๕ คน

สอบได้

๑๐ คน

สอบตก

๕ คน

รวม

๒๗๓ คน

รวม

๒๖๑ คน

รวม

๑๗๔ คน

รวม

๘๗ คน

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค ๑-๒

๔ รูป

สมัครสอบ

๔ รูป

สอบได้

รูป

สอบตก

๔ รูป

ป.ธ. ๓

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

รูป

สอบตก

๑ รูป

ป.ธ. ๖

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๑ รูป

ป.ธ. ๗

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๑ รูป

รวม

๗ รูป

สมัครสอบ

๗ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๗ รูป

(๓) ปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-

น.ธ. ตรี

๒๓ รูป

สมัครสอบ

๒๓ รูป

สอบได้

๗ รูป

สอบตก

๑๖ รูป

น.ธ.โท

๗ รูป

สมัครสอบ

๗ รูป

สอบได้

๒ รูป

สอบตก

๕ รูป

น.ธ.เอก

๔ รูป

สมัครสอบ

๔ รูป

สอบได้

๓ รูป

สอบตก

๑ รูป

รวม

๓๔ รูป

รวม

๓๔ รูป

รวม

๑๒ รูป

รวม

๒๒ รูป

               

มีนักเรียนแผนกธรรมศึกษา ดังนี้.-

ธ.ศ.ตรี

๙๕ คน

สมัครสอบ

๙๕ คน

สอบได้

๗๘ คน

สอบตก

๑๗ คน

ธ.ศ.โท

๑๒๖ คน

สมัครสอบ

๑๒๖ คน

สอบได้

๔๗ คน

สอบตก

๗๙ คน

ธ.ศ.เอก

๒๖ คน

สมัครสอบ

๒๖ คน

สอบได้

๒๑ คน

สอบตก

๕ คน

รวม

๒๔๗ คน

รวม

๒๔๗ คน

รวม

๑๔๖ คน

รวม

๑๐๑ คน

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค ๑-๒

๒ รูป

สมัครสอบ

๒ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๒ รูป

ป.ธ. ๖

๒ รูป

สมัครสอบ

๒ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๒ รูป

ป.ธ. ๘

๑ รูป

สมัครสอบ

๑ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๑ รูป

รวม

๕ รูป

สมัครสอบ

๕ รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

๕ รูป

๑๓. มีวิธีส่งเสริมการศึกษา ดังนี้.-

๑. จัดหาหนังสือ สมุด ปากกา ให้แก่นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษา โดยการจัด พิมพ์ขึ้นมาเอง จำนวน ๓๐๐. ชุด ในปี ๒๕๓๔
๒. จัดให้มีการนิเทศการศึกษา และการอบรมนักเรียนก่อนสอบ ทั้งนักธรรม และบาลี
๓. จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อพระภิกษุ - สามเณร และส่งนักเรียนที่เรียนดี ไปศึกษาในชั้นสูงในภาพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ กำลังมอบเงินเพื่อตั้งเป็นทุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดคุณาราม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี