องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก
นำเสนอโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖


             เนื่องจากคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้อง ต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้ววรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาส โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่า อีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ เหตุผล สำคัญอีกปรการหนึ่งคือ พระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนา เพื่อ พิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาคุณสอนโโยไม่คิดค่าตอบแทน

ความเป็นมา

             ในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วม อาทิ บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ๓ูฐาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถานและ ไทย ได้ตกลงกันที่จะเสนอให้สมัชชาสหประชาชาติ รับรองข้อมติประกาศวันวิสาขบูชาให้เป็นวันหยุดของ สหประชาชาติ

             ในการเยือนของประเทศต่าง ไ ในอินโดจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศศรีลังกา ในปี 2542 ก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือ และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ ได้ด้วยดี

             คณะทูตถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กได้จัดเตรียมร่างข้อมติ และได้ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการรับรองข้อมติเรื่อง การประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดของสหประชาชาติ ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสมัญ ครั้งที่ 54

             โดยที่สหประชาชาติประกาศวันหยุดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว และจะเป็นปัญหาในเรื่อง งบประมาณและการบริหารแก่สหประชาชาติ หากประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวัดหยุด ศรีลังกาจึงได้ตัดสินใจ ที่จะเสนอร่างข้อมติ ขอให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลที่สหประชาชาติ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน ต่าง ๆ แทนการเสนอให้เป็นวันหยุด ซึ่ง ออท. ผู้แทนถาวรประเทศต่าง ๆ รวม 16 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สเปน อินเดีย ไทยและยูเครน ได้ร่วมลงนามในหนังสือถึงประธานสมัชชา ฯ เพื่อให้นำเรื่อง วันวิสาขบูชา เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาฯ

             ต่อมาเพื่อ 24 พฤศจิกายน 2542 General Committee ของสมัชชาฯ ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าว โดย ออท. ผู้แทนถาวรศรีลังกาได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนหนังสือรับรองขอให้ที่ประชุมบรรจุ ระเบียบวาระดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของ ที่ประชุมสมัชชาเต็มคณะ ออท.ผุ้แทนถาวรไทย อินเดีย สเปน บังคลาเทศ ปากีสถาน ไซปรัส ลาว และ๓ูฐาน ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนซ฿่งที่ประชุม Generla Committee ได้มีมติให้บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาเต็มคณะ

             เมื่อ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Visak โดยการเสนอ ของศรีลังกา

             ในการพิจารณา ประธานสมัชชาฯ ได้เชิญผู้แทนศรีลังกาขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติ และ เชิญผู้แทนไทย สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน สเปน พม่า เนปาล ปากีสถาน อินเดีย ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง สรุปความว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ทรงตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้มวลมนุษย์ มีเมตตาธรรม และขันติธรรม ต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดั์สันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุม รับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวัน ดังกล่าวเป็นวันที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง ( observance ) ตามความเหมาะสม

             ที่ประชุม ได้รับรองร่างข้อมติโดยฉันทามติ ถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ถ้อยแถลงของนายวรวีร์ วีรสัมพันธ์ อุปทูต คณะผู้แทนถาวร ไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
             วันวิสาขบูชา
             วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
             
องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก
             กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชา

*********************************

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
http://www.watthasai.net

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร