ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
เรียบเรียงโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖


รายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"งานวิสาขบูชา วันสำคัญของพุทธ วันสำคัญสากลของโลก "
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

****************************

             ด้วย วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๗) เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ เมื่อพวกเราชาวพุทธพิจารณาเห็นร่วมกันว่าวันดังกล่าวมีความสำคัญเช่นนี้ ภายหลังจึงเกิดนิยมทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษในวันนี้ แล้วเรียกวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา แปลว่า วันที่กระทำการบูชาเป็นพิเศษเนื่องในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

             เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว วันประสูติ และ วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นวัน นำมาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสุข ความเจริญ ความชื่นชม โสมนัสปรีดา และปราโมทย์แก่ชาวโลกทั้งปวง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลที่สำคัญที่สุดของโลก ส่วนวันดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นวันที่นำมาซึ่งความทุกข์ระทม โศกเศร้า อาลัยอาวรณ์เดือดร้อนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ชาวโลกต้องสูญเสียเอกอัครมหาบุรุษ ผู้สำคัญที่สุดของโลก วันทั้ง ๓ นี้ ตกอยู่ในวาระเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ วันนี้ จึงนับว่า เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา

             ในวันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ก็จักไม่ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ และได้ชื่อว่ากระทำการสักการะบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง คือ บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม และจะได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธประสงค์อย่างแท้จริง

             วันวิสาขบูชาโลก เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกพร้อมใจประกอบการบุญการกุศลยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัศจรรย์ ๓ ประการที่เกิดขึ้นในวาระเดียวกันแต่ในโอกาสต่างกันของมหาบุรุษของโลก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

             "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ หรือ "วิสาขปุรณมีบูชา" ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗

             ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิด ได้ตรัสรู้คือสำเร็จ และได้ปรินิพพานคือดับ ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว นับว่ามหัศจรรย์มาก คือ


เป็นวันประสูติ
             เมื่อพระนางสิริมหามายาอัครมเหสีในพระเจ้าสุโททะนะ ทรงมีพระประสูติกาลคือ เจ้าชาย "สิทธัตถะ" ณ ป่าลุมพินีวัน ซึ่งเป็นดินแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ปัจจุบันเรียกว่า ตำบลรุมมินเด แขวงเปชวาร์ ประเทศเนปาล ครั้งนั้นตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี


เป็นวันตรัสรู้
             หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงถือเพศฆราวาสมา ๒๙ พรรษา จนมีพระโอรสคือ พระราหุล แล้ว ทรงเบื่อหน่ายในทางโลก จึงเสร็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย) ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ( ขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนม์มายุได้ ๓๕ พรรษา หลังจากออกผนวช ได้ ๖ ปี )

วันปรินิพพาน
             หลังจากพระพุทธเจ้าองค์ทรงใช้เวลาทั้งหมดเผยแพร่พระศาสนาและสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน จนพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสร็จดับขันธปรินิพาน ณ สาลวโนทยาน แขวงเมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี

องค์การสหประชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

             เนื่องจากคณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญวันหนึ่งของโลก" ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ
             นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนา พุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

             ทั่วโลกยกย่องให้ วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก วันวิสาขบูชาโลกด้วยเหตุผล "ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่พาสันติภาพมาสู่โลกอย่างแท้จริง"

             ขณะเดียวกัน มหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ได้มีมติเห็นชอบให้ชาวพุทธทั่วประเทศ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๔

             ดังนั้น คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔โดยมีกำหนดการดังนี้

             เวลา ๐๖.๓๐ น. ประชาชนทุกท่านพร้อมเพรียงกันในบริเวณวัดท่าไทร
             เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณวัดท่าไทร
             เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์
             เวลา ๑๐.๐๐ น. อุบาสกอุบาสิกาทำวัตรเช้า
             เวลา ๑๐.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
             เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
             เวลา ๑๗.๓๐ น. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราการ พ่อค้าและประชาชนทุกท่านพร้อมเพรียงกันที่ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร
             เวลา ๑๘.๐๐ น. -ประธานนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                             -ทำวัตรสวดมนต์
                             -ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
             เวลา ๒๐.๐๐ น. -จุดธูปเทียน และกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาในวันวิสาขบูชา
                             -เวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมาภายในโรงอุโบสถวัดท่าไทร
             จึงขอเชิญชวนประชาชนและพุทธบริษัททุกท่าน ได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
             วันวิสาขบูชา
             วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

             
องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก
             กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชา


*********************************

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
http://www.watthasai.net
๑๓ มกราคม ๒๕๕๔


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร