ข้อมูลประกอบการถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่
พระราชพิพัฒนาภรณ์ (สมณศักดิ์ปัจจุบัน
พระเทพพิพัฒนาภรณ์)
(ชูชาติ กันตะวัณณะมหาเถระ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก)
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบพิธีถวายวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา 09.00 น.
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*****************

Image1. ชื่อ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฉายา กนฺตวณฺโณ อายุ 62 พรรษา 40 ป.ธ.5 น.ธ. เอก วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

1. เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. สถานะเดิม ชื่อ ชูชาติ นามสกุล พัฒนเจริญ เกิดวัน 2 ฯ 9 ค่ำ ปี มะโรง วันจันทร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2483 เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตร 7 คน ของ นายชื่น พัฒนเจริญ และ นางมล พัฒนเจริญ ที่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบล กะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. อุปสมบท วัน 4 ฯ 7 ค่ำ ปี ขาล วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2505 ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุปัชฌาย์ พระครูดิตถารามคณาศัย วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. วิทยฐานะ

1. พ.ศ. 2497 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. พ.ศ. 2508 สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดเลียบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3. พ.ศ. 2521 สอบได้ ป.ธ. 5 สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
4. การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาภาษาขอม วิชาโหราศาสตร์ และการใช้ยาสมุนไพร
5. ความชำนาญการ ชำนาญศิลปกรรม การเทศนา และงานนวกรรม

5. งานปกครอง

1. พ.ศ. 2515-2522 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
2. พ.ศ. 2523 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์
4. พ.ศ. 2529-2531 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. พ.ศ. 2531 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. พ.ศ. 2541 เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. พระภิกษุสามเณรจำพรรษาในวัด
ในระยะ 4 ปี ผ่านมาได้มีพระภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษา ดังนี้.-

-พ.ศ. 2542 มีพระภิกษุ 40 รูป สามเณร 2 รูป ศิษย์วัด 5 คน อารามิกชน 2 คน
-พ.ศ. 2543 มีพระภิกษุ 46 รูป สามเณร 8 รูป ศิษย์วัด 9 คน อารามิกชน 5 คน
-พ.ศ. 2544 มีพระภิกษุ 42 รูป สามเณร 2 รูป ศิษย์วัด 9 คน อารามิกชน 2 คน
-พ.ศ. 2545 มีพระภิกษุ 47 รูป สามเณร 15 รูป ศิษย์วัด 5 คน อารามิกชน 4 คน

7. มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น เป็นประจำทุกวัน (เว้นแต่ที่มีงานสำคัญ) ตลอดปี
8. มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน เป็นประจำตลอดปี มีพระภิกษุ สวดปาฏิโมกข์ได้ จำนวน 1 รูป

9. มีระเบียบการปกครองวัด โดยยึดตามหลักพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏมหาเถรสมาคมที่ วางไว้ และได้มอบหมายให้พระภิกษุ ช่วยดูแลและรับผิดชอบ โดยแบ่งงานให้บริหารแทน เจ้าอาวาสเป็นแผนก ๆ

10. มีกติกาของวัด ดังนี้คือ.-

- สำหรับผู้ที่จะมาขอรับการบรรพชาอุปสมบท มีกติกาว่า ในเบื้องแรก จะต้องมีผู้ปกครอง นำมาฝาก เพื่อรับรองความประพฤติ และก่อนที่จะบวช ต้องกล่าวคำขานนาคได้คล่อง แคล่วแม่นยำ ท่องจำบทสวดมนต์ต่าง ๆ ได้พอสมควร บททำวัตร เช้า - เย็น ต้องท่องจำ ได้คล่องปาก จึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้
- ก่อนที่จะบรรพชาอุปสมบท ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและรับรองความประพฤติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และตรวจร่างกาย เพื่อตรวจสอบโรคร้ายแรง จากนายแพทย์ก่อน จึงจะทำ การบรรพชาอุปสมบทให้
- เมื่อบวชแล้ว ต้องศึกษาพระธรรมวินัย ตามกฏระเบียบ กติกาของวัดทุกรูป
- ในวันธัมมัสวนะ ต้องขึ้นศาลาการเปรียญ รับฟ้งพระธรรมเทศนา พร้อมกับอุบาสก อุบาสิกา และรับฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส
- ก่อนที่จะทำการลาสิกขา ต้องท่องจำคำอาราธนาต่าง ๆ ในหมวดศาสนพิธี ตามที่ทางวัด กำหนดไว้ เพื่อความเป็นอุบาสกที่ดีมีคุณภาพของศาสนาต่อไป
- มีการเรียกประชุมพระภิกษุสามเณรในวัด เพื่อให้โอวาท และแนะนำการปฏิบัติตนใน สมณเพศ เดือนละ 1 ครั้ง

11. ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมานี้ ไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัดเลย
12. งานศาสนศึกษา

1. พ.ศ. 2523 เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์
2. พ.ศ. 2524 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม จนถึงปัจจุบัน
3. พ.ศ. 2525 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
4. พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมบาลี และนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. พ.ศ. 2530 - 2540 เป็น พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ในระยะ 3 ปีมานี้ มีสถิตินักเรียนของสำนักศาสนศึกษาวัดท่าไทร ดังนี้.-

1) ปี การศึกษา พ.ศ. 2538
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-
 

น.ธ. ตรี

41 รูป

สมัครสอบ

41 รูป

สอบได้

9 รูป

สอบตก

32 รูป

 

น.ธ.โท

5 รูป

สมัครสอบ

5 รูป

สอบได้

1 รูป

สอบตก

4 รูป

 

น.ธ.เอก

6 รูป

สมัครสอบ

6 รูป

สอบได้

4 รูป

สอบตก

2 รูป

 

รวม

52 รูป

รวม

52 รูป

รวม

14 รูป

รวม

38 รูป

มีนักเรียนแผนกธรรมศึกษา ดังนี้.-

 

ธ.ศ. ตรี

155 รูป

สมัครสอบ

155 รูป

สอบได้

103 รูป

สอบตก

52 รูป

 

ธ.ศ.โท

26 รูป

สมัครสอบ

26 รูป

สอบได้

19 รูป

สอบตก

7 รูป

 

ธ.ศ.เอก

5 รูป

สมัครสอบ

5 รูป

สอบได้

4 รูป

สอบตก

1 รูป

 

รวม

186 รูป

รวม

186 รูป

รวม

126 รูป

รวม

60 รูป

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค 1-2

6 รูป

สมัครสอบ

6 รูป

สอบได้

1 รูป

สอบตก

5 รูป

ป.ธ. 3

2 รูป

สมัครสอบ

2 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

2 รูป

ป.ธ. 4

3 รูป

สมัครสอบ

3 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

3 รูป

ป.ธ. 5

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

1 รูป

ป.ธ. 6

3 รูป

สมัครสอบ

3 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

3 รูป

ป.ธ. 7

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

1 รูป

รวม

16 รูป

สมัครสอบ

16 รูป

สอบได้

1 รูป

สอบตก

15 รูป

(2) ปีการศึกษา 2539
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-

 

น.ธ. ตรี

40 รูป

สมัครสอบ

40 รูป

สอบได้

8 รูป

สอบตก

32 รูป

 

น.ธ.โท

11 รูป

สมัครสอบ

11 รูป

สอบได้

2 รูป

สอบตก

9 รูป

 

น.ธ.เอก

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

1 รูป

สอบตก

- รูป

 

รวม

52 รูป

รวม

52 รูป

รวม

11 รูป

รวม

41 รูป

                 

มีนักเรียนธรรมศึกษา ดังนี้.-

 

ธ.ศ.ตรี

172 คน

สมัครสอบ

160 คน

สอบได้

112 คน

สอบตก

48 คน

 

ธ.ศ.โท

86 คน

สมัครสอบ

86 คน

สอบได้

52 คน

สอบตก

34 คน

 

ธ.ศ.เอก

15 คน

สมัครสอบ

15 คน

สอบได้

10 คน

สอบตก

5 คน

 

รวม

273 คน

รวม

261 คน

รวม

174 คน

รวม

87 คน

                 

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค 1-2

4 รูป

สมัครสอบ

4 รูป

สอบได้

รูป

สอบตก

4 รูป

ป.ธ. 3

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

รูป

สอบตก

1 รูป

ป.ธ. 6

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

1 รูป

ป.ธ. 7

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

1 รูป

รวม

7 รูป

สมัครสอบ

7 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

7 รูป

(3) ปี การศึกษา พ.ศ. 2540
มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้.-

 

น.ธ. ตรี

23 รูป

สมัครสอบ

23 รูป

สอบได้

7 รูป

สอบตก

16 รูป

 

น.ธ.โท

7 รูป

สมัครสอบ

7 รูป

สอบได้

2 รูป

สอบตก

5 รูป

 

น.ธ.เอก

4 รูป

สมัครสอบ

4 รูป

สอบได้

3 รูป

สอบตก

1 รูป

 

รวม

34 รูป

รวม

34 รูป

รวม

12 รูป

รวม

22 รูป

                 

มีนักเรียนแผนกธรรมศึกษา ดังนี้.-

 

ธ.ศ.ตรี

95 คน

สมัครสอบ

95 คน

สอบได้

78 คน

สอบตก

17 คน

 

ธ.ศ.โท

126 คน

สมัครสอบ

126 คน

สอบได้

47 คน

สอบตก

79 คน

 

ธ.ศ.เอก

26 คน

สมัครสอบ

26 คน

สอบได้

21 คน

สอบตก

5 คน

 

รวม

247 คน

รวม

247 คน

รวม

146 คน

รวม

101 คน

มีนักเรียนแผนกบาลี ดังนี้.-

ประโยค 1-2

2 รูป

สมัครสอบ

2 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

2 รูป

ป.ธ. 6

2 รูป

สมัครสอบ

2 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

2 รูป

ป.ธ. 8

1 รูป

สมัครสอบ

1 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

1 รูป

รวม

5 รูป

สมัครสอบ

5 รูป

สอบได้

- รูป

สอบตก

5 รูป

13. มีวิธีส่งเสริมการศึกษา ดังนี้.-

1. จัดหาหนังสือ สมุด ปากกา ให้แก่นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษา โดยการจัด พิมพ์ขึ้นมาเอง จำนวน 300. ชุด ในปี 2534
2. จัดให้มีการนิเทศการศึกษา และการอบรมนักเรียนก่อนสอบ ทั้งนักธรรม และบาลี
3. จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อพระภิกษุ - สามเณร และส่งนักเรียนที่เรียนดี ไปศึกษาในชั้นสูง