ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมวัดท่าไทรประจำปี : ย้อนหลังทั้งหมด
2553 2554 2555
2556 2557 2558

               ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเสริมดวงชะตาชีวิต ณ หน่วยกาชาดจังหวัดฯ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่กำลังรอความหวัง และรอความช่วยเหลือด้านโลหิตจากพวกเราอยู่ และเพื่อสร้างเสริมบุญบารมีธรรม แะชะตาชีวิตให้แก่ตนเอง และสร้างบุญอันสูงส่งในโอกาสที่ดีนี้โดยทั่วกัน โดยบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และการบริจาคโลหิตไม่มีอันตรายแต่อย่างใดทั้งสิ้น <<อ่านรายละเอียด>>

ข่าวประจำปี ๒๕๕๙.-

                ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>

                ในวันที่ ๑๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๑๕ วัน วัดท่าไทร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม) แด่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ระดับชั้น ป.๑-๒,ป.ธ.๓, ป.ธ.๔ และ ป.ธ.๕ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงก่อนเข้าสอบวัดผลความรู้ ประจำปี ๒๕๕๙ ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า ๒๙ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง และเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยมีพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดใกล้เคียง และจากกรุงเทพฯ มาให้การฝึกอบรม ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าอาวาสวัดท่าไทร พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอำเภอ และทุกระดับชั้น และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมโครงการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔ หรือ ที่พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙

                วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.สฎ.) จะมีการประชุมกันขึ้น ณ วัดท่าไทร ซึ่งเป็นการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ) พร้อมเลขานุการเจ้าคณะและรองเจ้าคณะฯ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ ๔๐ รูป / ท่าน โดยมีเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นที่ปรึกษา เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และร่วมอำนวยความสะดวกในศาสนกิจของสงฆ์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

                ด้วย วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประกาศ>>

                วันที่ ๓-๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๓ วัน ได้มีการสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒,ป.ธ.๓-๔-๕ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกสนามสอบแห่งหนึ่งของคณะสงห์ไทย ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงขึ้น ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เหมือนทุกปีที่ผ่านมา สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)

                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>

               วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี "การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวาระพิเศษ ณ วัดทุกวัดพร้อมกันทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น." ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นวาระพิเศษ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันทุกวัด
             ดังนั้น
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดจัดให้มี "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ" ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และบอกกันต่อๆไปด้วย ก็จะเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)

               วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเพณีงานสรงน้ำ-ปิดทองหลวงพ่อชม จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีงานวันกตัญญู "ปิดทอง-สรงน้ำรูปเหมือน หลวงพ่อชม คุณาราโม (พระครูดิตถารามคณาศัย) พระดีศรีสุราษฎร์ฯ " ที่วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดให้สรงน้ำพระและปิดทองได้ทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน !! และ ที่สำคัญในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน

               วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา (ในปีที่มีอธิกมาส เลื่อนจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยหมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ ชาวพุทธจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก ดังนั้น คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เหมือนเช่นทุกปี โดย เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๐.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์, ฟังเทศน์ฟังธรรม, เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา, เวลา ๑๙.๐๐ น.ฟังเทศน์, เวลา ๒๐.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณศรีพระรัตนตรัย <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>

               วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>

               วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น.หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้า,เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ถวายเทียนพรรษา อธิษฐานจิต ฯลฯ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>

              วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา "พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์" จำนวนประมาณ ๔๐๐ รูป ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสราษฎร์ธานี เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน ... ดังนั้น จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ได้ร่วมถวายการต้อนรับและถวายการสนับสนุนภัตตาหาร เช้า เพล และน้ำปานะแด่พระสงฆ์ผู้เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๕ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>

              ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<ชมป้ายประชาสัมพันธ์>> อ่านประเพณีได้ที่ เว็บไซต์ "มหาบุญโฮม.คอม" http://www.mahabunhome.com/prapeni_sart10.html
              ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<
ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

             ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร โดยจะมีการเริ่มเตรียมการ ขูดมะพร้าว และผัดข้าวเหนียว ในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
<<ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

             วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น."พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน) ถวายพระบรมศพ เป็นพระราชกุศล" ณ วัดท่าไทร :::>> อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ เป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่านร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ การแต่งกาย : ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดไว้ทุกข์ .. จึงขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกท่านร่วมในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ...
-----------
             ปล.-ขออภัย ที่ประชาสัมพันธ์ช้า เพราะได้รับเอกสารยืนยัน ในเย็นวันนี้ (๑๘ ต.ค.๒๕๕๙) และกำหนดการไม่ค่อยชัดเจน อันเนื่องมาจาก "ต้นฉบับที่ จนท.ส่งมาให้" แอดมินพยายามใช้โปรแกรมปรับแต่งอย่างสุดฝีมือแล้ว (ภาพกำหนดการแผ่นที่ ๒ ซึ่งครบทุกข้อความ ได้รับจาก สท.แกน ซึ่งมาให้ทางไลน์ตอนดึก ๆ ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้)

 

              ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวพุทธบริษัทวัดท่าไทร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

             "๒๖ ต.ค.-๓ พ.ย. ๒๕๕๙ รวม ๙ วัน งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล" วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี กำลังเปิดรับสมัครกุลบุตรผู้มีอายุ ตั้งแต่ ๑๐ - ๗๐ ปี เพื่อเข้ารับการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จแล้วอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรม ณ วัดท่าไทร เป็นเวลา ๙ วัน (๒๖ ต.ค.- ๓ พ.ย. ๒๕๕๙ ) สมัครฟรี..!! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามที่ พระมหาสุรชาติ วิสุทฺโธ วัดท่าไทร โทร.08-6943-1958 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และรายงานตัวเข้าอยู่วัดเป็นเจ้านาค ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ... >> หมายเหตุ.- หลักฐานประกอบในการสมัคร ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒.ใบรับรองแพทย์ .. เฉพาะข้าราชการจะต้องแนบ "ใบอนุญาตลาอุปสมบท"

 

             ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๔ คำ เดือน ๑๑) ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าไทร นำโดย พลเอกชูชาติ พรหมประดิษฐ์ และคุณฐิติพร ลิ้มปะระนะ กรุงเทพฯ ประธานองค์กฐิน พร้อมญาติมิตร <<อ่านรายละเอียด>>

              วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร
เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว
โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ/บริจาค หนังสือ "มนต์พิธี" ราคาเล่มละ ๔๐ บาท แบ่งปันหนังสือแก่คนอื่น และเพื่อสร้างบุญและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเอง ขอเชิญจัดซื้อตามร้านหนังสือและร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป แล้วส่งไปที่ "พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ตามอัธยาศัย ครับ .. ท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ไมโล โอวัลติน ฯลฯ เพื่อสร้างบุญและสิริมงคลแก่ตัวเอง ร่วมกับพระมหาบุญโฮม โปรดส่งไปตามที่อยู่ด้านบน หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ ตามอัธยาศัยครับ <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>

                ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>


ข่าวกิจกรรมวัดท่าไทรประจำปี : ย้อนหลังทั้งหมด
2553 2554 2555
2556 2557 2558

ข่าวย้อนหลัง-
               "ในหลวงทรงห่วงใย" บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจภัย-ความไม่ปกตินานาประการ ทรงให้ทหารตระหนักในหน้าที่ <รายละเอียด>
               ในหลวงทรงย้ำ สำนึกหน้าที่ทหารหาญ ถ้าทำได้แท้จริง ชาติจะปลอดภัย ในหลวงทรงหวั่นสถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจ ย้ำสำนักหน้าที่ทหารหาญเป็นที่พึ่งของประชาชนยามบ้านเมืองไม่ปกติ ทหารต้องเข้มแข็ง หากทำได้แท้จริง ประชาชน ประเทศชาติจะรอดพ้นและปลอดภัย <รายละเอียด>
               พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘<รายละเอียด>
               รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘<รายละเอียด>
               ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมในพิธีต้อนรับสมณศักดิ์และถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดท่าไทร <<รายละเอียด>>

*** ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา**

webmaster contact พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙ E-mail : watthasai@gmail.com
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะของคณะสงฆ์ส่วนนี้
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชือบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล
เสร็จแล้ว โปรดแจ้งการบริจาคพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : watthasai@gmail.com ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง
********************
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร