ข่าวประชาสัมพันธ์

               ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเสริมดวงชะตาชีวิต ณ หน่วยกาชาดจังหวัดฯ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่กำลังรอความหวัง และรอความช่วยเหลือด้านโลหิตจากพวกเราอยู่ และเพื่อสร้างเสริมบุญบารมีธรรม แะชะตาชีวิตให้แก่ตนเอง และสร้างบุญอันสูงส่งในโอกาสที่ดีนี้โดยทั่วกัน โดยบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และการบริจาคโลหิตไม่มีอันตรายแต่อย่างใดทั้งสิ้น <<อ่านรายละเอียด>>


ข่าวประจำปี ๒๕๕๙.-
                ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>

                ในวันที่ ๑๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๑๕ วัน วัดท่าไทร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม) แด่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ระดับชั้น ป.๑-๒,ป.ธ.๓, ป.ธ.๔ และ ป.ธ.๕ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงก่อนเข้าสอบวัดผลความรู้ ประจำปี ๒๕๕๙ ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า ๒๙ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง และเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยมีพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดใกล้เคียง และจากกรุงเทพฯ มาให้การฝึกอบรม ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าอาวาสวัดท่าไทร พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอำเภอ และทุกระดับชั้น และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมโครงการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔ หรือ ที่พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙

                วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.สฎ.) จะมีการประชุมกันขึ้น ณ วัดท่าไทร ซึ่งเป็นการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ) พร้อมเลขานุการเจ้าคณะและรองเจ้าคณะฯ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ ๔๐ รูป / ท่าน โดยมีเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นที่ปรึกษา เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และร่วมอำนวยความสะดวกในศาสนกิจของสงฆ์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

                ด้วย วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประกาศ>>

                วันที่ ๓-๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๓ วัน ได้มีการสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒,ป.ธ.๓-๔-๕ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกสนามสอบแห่งหนึ่งของคณะสงห์ไทย ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงขึ้น ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เหมือนทุกปีที่ผ่านมา สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)

                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>

               วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี "การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวาระพิเศษ ณ วัดทุกวัดพร้อมกันทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น." ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นวาระพิเศษ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันทุกวัด
             ดังนั้น
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดจัดให้มี "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ" ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และบอกกันต่อๆไปด้วย ก็จะเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)

               วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเพณีงานสรงน้ำ-ปิดทองหลวงพ่อชม จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีงานวันกตัญญู "ปิดทอง-สรงน้ำรูปเหมือน หลวงพ่อชม คุณาราโม (พระครูดิตถารามคณาศัย) พระดีศรีสุราษฎร์ฯ " ที่วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดให้สรงน้ำพระและปิดทองได้ทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน !! และ ที่สำคัญในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน

               วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา (ในปีที่มีอธิกมาส เลื่อนจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยหมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ ชาวพุทธจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก ดังนั้น คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เหมือนเช่นทุกปี โดย เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๐.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์, ฟังเทศน์ฟังธรรม, เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา, เวลา ๑๙.๐๐ น.ฟังเทศน์, เวลา ๒๐.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณศรีพระรัตนตรัย <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>

               วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>

               วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น.หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้า,เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ถวายเทียนพรรษา อธิษฐานจิต ฯลฯ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๔ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>

              ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<ชมป้ายประชาสัมพันธ์>> อ่านประเพณีได้ที่ เว็บไซต์ "มหาบุญโฮม.คอม" http://www.mahabunhome.com/prapeni_sart10.html

              ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<
ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

             ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร โดยงานนี้เริ่มเตรียมการ ขูดมะพร้าว และผัดข้าวเหนียว ในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
<<ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

              ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวพุทธบริษัทวัดท่าไทร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

             ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๑๔ คำ เดือน ๑๑) ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าไทร นำโดย พลเอกชูชาติ พรหมประดิษฐ์ และคุณฐิติพร ลิ้มปะระนะ กรุงเทพฯ ประธานองค์กฐิน พร้อมญาติมิตร <<อ่านรายละเอียด>>

              วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร
เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ/บริจาค หนังสือ "มนต์พิธี" ราคาเล่มละ ๔๐ บาท แบ่งปันหนังสือแก่คนอื่น และเพื่อสร้างบุญและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเอง ขอเชิญจัดซื้อตามร้านหนังสือและร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป แล้วส่งไปที่ "พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ตามอัธยาศัย ครับ .. ท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ไมโล โอวัลติน ฯลฯ เพื่อสร้างบุญและสิริมงคลแก่ตัวเอง ร่วมกับพระมหาบุญโฮม โปรดส่งไปตามที่อยู่ด้านบน หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ ตามอัธยาศัยครับ <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>

                ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>

-----------------------------------

ข่าวประจำปี ๒๕๕๘.-

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ/บริจาค หนังสือ "มนต์พิธี" ราคาเล่มละ ๔๐ บาท แบ่งปันหนังสือแก่คนอื่น และเพื่อสร้างบุญและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเอง ขอเชิญจัดซื้อตามร้านหนังสือและร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป แล้วส่งไปที่ "พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ตามอัธยาศัย ครับ .. ท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ไมโล โอวัลติน ฯลฯ เพื่อสร้างบุญและสิริมงคลแก่ตัวเอง ร่วมกับพระมหาบุญโฮม โปรดส่งไปตามที่อยู่ด้านบน หรือจะนำไปบริจาคในวันงานก็ได้ ตามอัธยาศัยครับ <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>
                ในวันที่ ๒๖ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๑๕ วัน วัดท่าไทร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม) แด่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ระดับชั้น ป.๑-๒,ป.ธ.๓, ป.ธ.๔ และ ป.ธ.๕ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงก่อนเข้าสอบวัดผลความรู้ ประจำปี ๒๕๕๘ ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า ๒๙ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง และเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยมีพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดใกล้เคียง และจากกรุงเทพฯ มาให้การฝึกอบรม ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าอาวาสวัดท่าไทร พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอำเภอ และทุกระดับชั้น และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมโครงการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔ หรือ ที่พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙

                คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร ไดจัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม)พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน ท่านที่มีจิตศรัทธา ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๓ วัน ได้มีการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกสนามสอบแห่งหนึ่งของคณะสงห์ไทย ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงขึ้น ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เหมือนทุกปีที่ผ่านมา สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะต่อบุญ และต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                ด้วย วันวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<รายละเอียด|ป้ายประกาศ>>

                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)

                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>

               ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี "การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวาระพิเศษ ณ วัดทุกวัดพร้อมกันทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น." ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นวาระพิเศษ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันทุกวัด
             ดังนั้น
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดจัดให้มี "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ" ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และบอกกันต่อๆไปด้วย ก็จะเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)

               ในวันที่ ๑๐-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีงานวันกตัญญู "ปิดทอง-สรงน้ำรูปเหมือน หลวงพ่อชม คุณาราโม (พระครูดิตถารามคณาศัย) พระดีศรีสุราษฎร์ฯ " ที่วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดให้สรงน้ำพระและปิดทองได้ทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน !! และ ที่สำคัญในวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร, เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน

               วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา (ในปีที่มีอธิกมาส เลื่อนจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยหมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ ชาวพุทธจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก ดังนั้น คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เหมือนเช่นทุกปี โดย เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๐.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์, ฟังเทศน์ฟังธรรม, เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา, เวลา ๑๙.๐๐ น.ฟังเทศน์, เวลา ๒๐.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณศรีพระรัตนตรัย <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>

               วันพฤหัสบดี์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>

               วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น.หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้า,เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ถวายเทียนพรรษา อธิษฐานจิต ฯลฯ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

              วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา "พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์" จำนวนประมาณ ๔๐๐ รูป ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสราษฎร์ธานี เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน ... ดังนั้น จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ได้ร่วมถวายการต้อนรับและถวายการสนับสนุนภัตตาหาร เช้า เพล และน้ำปานะแด่พระสงฆ์ผู้เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

              วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น และได้จัดประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ จำนวนประมาณ ๑๐๐ รูป ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสราษฎร์ธานี เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน ... ดังนั้น จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ได้ร่วมถวายการต้อนรับและถวายการสนับสนุนภัตตาหาร เช้า เพล และน้ำปานะแด่พระสงฆ์ผู้เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๔ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>

              ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

              ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<
ชมป้ายประชาสัมพันธ์>>

             ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร (เริ่มเตรียมการ ขูดมะพร้าว และผัดข้าวเหนียว ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป)

             ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (แรม ๔ คำ เดือน ๑๑)
ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าไทร นำโดย คุณแม่เยี่ยม ศรีขวัญ ประธานองค์กฐิน พร้อมญาติมิตร จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านรายละเอียด>>

              ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวพุทธบริษัทวัดท่าไทร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป


             
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร
เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว


                ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>

                ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>

 

ข่าวประจำปี ๒๕๕๗.-

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>

                ในวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>

                ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร ไดจัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม)พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันที่ ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน ท่านที่มีจิตศรัทธา ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                ด้วย วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<รายละเอียด|ป้ายประกาศ>>

                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)

                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>

               ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม พัฒนาจิตใจของข้าราชการ ประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง มีสติปัญญา โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณภาพต่อไป ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)

               วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>

               วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>

               วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น.หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้า,เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ถวายเทียนพรรษา อธิษฐานจิต ฯลฯ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

              วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๔ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>

 


ข่าวประจำปี ๒๕๕๗.-

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>

                ในวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>

                ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร ไดจัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม)พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันที่ ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน ท่านที่มีจิตศรัทธา ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔

                ด้วย วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<รายละเอียด|ป้ายประกาศ>>

                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)

                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>

               ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม พัฒนาจิตใจของข้าราชการ ประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง มีสติปัญญา โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณภาพต่อไป ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)

               วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>

               วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>

               วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น.หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเช้า,เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ถวายเทียนพรรษา อธิษฐานจิต ฯลฯ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

              วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๔ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>

ข่าวประจำปี ๒๕๕๖.-

                ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>
                ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>
                ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าไทร ไดจัดให้มีโครงการอบรม (ติวเข้ม)พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการฝึกอบรมบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน ท่านที่มีจิตศรัทธา ขอเชิญติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร. ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔
                ด้วย วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, และเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน
<<รายละเอียด|ป้ายประกาศ>>
                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)
                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
               วันที่ ๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร ดำเนินงานโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่, อบต.ท่าทองใหม่ และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ในงานชมฟรี มโนราห์, หนังตะลุง, วงดนตรี, การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และการแสดงบนเวทีมากมาย
             โดย วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน <อ่านกำหนดการ>

               วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>
               วันจัทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดย เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>
               วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
              วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
              วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๓ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>
              ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายการต้อนรับและถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระสงฆ์ จำนวนประมาณ ๓๒๐ รูป ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดท่าไทร โดยพร้อมเพรียงกัน
              ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันายน ๒๕๕๖ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<ชมป้าย/ประกาศเชิญชวน>>
              ในวันพฤหัสที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี ๒๕๕๖
              ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน <<ชมป้าย/ประกาศเชิญชวน>>
             ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร (เริ่มเตรียมการ ขูดมะพร้าว และผัดข้าวเหนียว ในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป)
              ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวสุราษฎร์ธานี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

              วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าไทร นำโดย คุณลัดดาวัลย์ สุภากุล (เจ๊อ๊อด) ร้านท่าทองอาหารสัตว์ ประธานองค์กฐิน พร้อมญาติมิตร <<อ่านรายละเอียด>>
             
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญพุทธบริษัท ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ ธันวามหาราช
             
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว

                ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>
                ในวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>

ข่าวประจำปี ๒๕๕๕.-
             
 
  ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านประกาศเชิญชว>>
                ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>> <<กำหนดการ>>
                กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งหลัง ขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมกันทั่วประเทศ และคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการสอบความรู้บาลีสนามหลวง ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขึ้นที่ วัดท่าไทร
              ดังนั้น
จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการสอบบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน
                ด้วย วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๔ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๔)  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, และเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน
<<รายละเอียด>>
                พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ (เฉพาะพระครูสัญญาบัตร) เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
             ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระสงฆ์และประชาชน ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน
                วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)
                  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
                  ด้วย วัดท่าไทร มีเสนาสนะ(กุฏิ) ไม่เพียงพอที่จะให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา คณะกรรมการวัด ประชาชนชาวตำบลท่าทองใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร <<รายละเอียด>>
               ด้วย วัดท่าไทรและคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดให้มีงาน "วันกตัญญู" ขึ้น ในงานมีการสรงน้ำหลวงพ่อชมและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันจบปีจบเดือน (สิ้นเดือน ๕) ของทุกปี และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงขอเชิญประชาชนศิษยานุศิษย์วัดท่าไทรทุกท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร <<อ่านสำเนาหนังสือเชิญ>>
               ในวันที่ ๑๗-๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งหลัง ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ และคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการสอบความรู้บาลีสนามหลวง ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขึ้นที่ วัดท่าไทร
               ดังนั้น
จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมในการสอบบาลีสนามหลวง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน

               ด้วย วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๔ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๔)  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, และเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<รายละเอียด>>
               พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ (เฉพาะพระครูสัญญาบัตร) เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
               ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยความสะดวก แด่พระสงฆ์และประชาชน ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน
               วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีจัดงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม(นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕ - ๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ ๐๙.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม (ภาคบ่าย), เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)
             
  วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
                ด้วย วัดท่าไทร มีเสนาสนะ(กุฏิ) ไม่เพียงพอที่จะให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา คณะกรรมการวัด ประชาชนชาวตำบลท่าทองใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร <<รายละเอียด>>
              
วันที่ ๑๓-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญร่วมงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร ดำเนินงานโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่, อบต.ท่าทองใหม่ และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ในงานชมฟรี มโนราห์, หนังตะลุง, วงดนตรี, การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และการแสดงบนเวทีมากมาย
             โดย วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน <อ่านกำหนดการ>

               วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๗) เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<รายละเอียด>>
               วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๘ หลัง) เป็นวันอาสาฬหบูชา การบูชาในเดือน ๘ หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดย เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>>
               วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
              วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
              วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๒ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๓ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>
              ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
              ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
             ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร
              ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวสุราษฎร์ธานี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

              วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าไทร นำโดย คณะลูกหลานของ คุณทวดเอ้งเลี้ยง ผลพานิช และ คุณพ่อวิศิษฎ์-คุณแม่นุ้ยเอ้ง ผลพานิช พร้อมญาติมิตร <<อ่านรายละเอียด>>
              วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร
                ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือสวดมนต์/มนต์พิธี ไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>
                ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>


ข่าวประจำปี ๒๕๕๔.-
             
 
  ในวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
               ด้วย วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๔)  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่าน>>
               วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
              
วันที่ ๒๕ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร ดำเนินงานโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่, อบต.ท่าทองใหม่ และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ในงานชมฟรี มโนราห์, หนังตะลุง, วงดนตรี, การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และการแสดงบนเวทีมากมาย
             วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๙ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมแห่รูปเหมือนหลวงพ่อชม และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรทุกรูป รอบเมืองสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน <อ่านกำหนดการ>
              
ด้วยงคณะสงฆ์หนใต้ มีมติจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยคณะสงฆ์และพุทธบริษัท ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเขิญชวนทุกท่านร่วมในพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน
               วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่าน>>

               วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา การบูชาในเดือน ๘ หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>
               วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิต อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ขอเชิญชวนทุกท่านสำหรับพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>

              วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
              วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร จึงได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญบุญกุศล เฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักด ีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกล่าว โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
              วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๒ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปาทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียกถา เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าตั้งทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน <<อ่านกำหนดการ>>
              ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
              ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
             ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร
              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวสุราษฎร์ธานี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ที่หน้าบ้านและในบริเวณวัดท่าไทร โดยทั่วกัน ผู้สนใจจะบอกรับเป็นเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าถวายพระภิกษุ-สามเณร ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และคณะกรรมการจัดงานของวัดท่าไทร ได ้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

                ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>>
                ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และของทุกปี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มประกอบพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ บริเวณวัดท่าไทร เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ เริ่มปีใหม่ด้วยบุญกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตมีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป <<อ่านประกาศเชิญชว>>
<<กำหนดการ>>


ข่าวปี ๒๕๕๓.-

               วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๙ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมแห่รูปเหมือนหลวงพ่อชม และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรทุกรูป รอบเมืองสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญตักบาตรน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อชม, สรงน้ำพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ โดยทั่วกัน <อ่านกำหนดการ>
               วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป
<อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
               วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓วลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ร่วมประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน (ทำบุญอุทิศ) แก่ข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญผู้เสียชีวิต ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร <<อ่านรายละเอียด>>
               ด้วยงคณะสงฆ์หนใต้ มีมติจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยคณะสงฆ์และพุทธบริษัท ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเขิญชวนทุกท่านร่วมในพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน <อ่าน>
               ขอเชิญร่วมถวายข้าวต้ม ข้าวสวย น้ำปาน(เครื่องดื่ม) และยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัเใกล้เคียงที่เข้ารับการฝึกอบรมบาลีก่อนสอบ (อบรมเข้าเพื่อเตรียมสอบบาลี) ณ วัดท่าไทร วันที่ ๒๓ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ <<อ่านรายละเอียด>>
               ด้วย วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญ เดือน ๓ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๔)  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญในวันมาฆบูชา โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่าน>>
               ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานเข้าปริวาสกรรมและบวชชี - พราหมณ์ (นุ่งขาว ห่มขาว รักษาศีล ๘ ไม่โกนผม) เพื่อร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม ปีนี้เป็นปีที่ ๑๘ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศล ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม และสิริมงคล ให้แก่ชะตาชีวิตในรอบปี ๒๕๕๓ <อ่าน>

              ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะพุทธบริษัทวัดท่าไทร นำโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ขอเจริญพรและขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดสร้าง "กุฏิประชาคุณาทร" ณ วัดท่าไทร เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ
              
ด้วย วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา การบูชาในเดือน ๘ หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ
เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>
               ด้วย วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่ พระสงฆ์อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ไปได้แต่ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่าไปโดยสัตตาหะกรณียะ ขอเชิญชวนทุกท่านสำหรับพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่านรายละเอียด>>
             
  ด้วย วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยหมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกัน ขณะเดียวกัน มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติเห็นชอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
             ดังนั้น ข้าราชการและเยาวชน "บ้านศรีสุราษฎร์" จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓<<อ่านรายละเอียด>>
               ด้วย วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๗) เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ <<อ่าน>> <<กำหนดการ>>
              
ด้วย วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ (ในปีที่มีอธิกมาส หรือ ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นเดือน ๗) เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดการดังนี้ <<อ่าน>>
               สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดท่าไทร ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการสุราษฎร์ธานี" โดยมี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ah-suratthani.org<<อ่านรายละเอียด>>

                ด้วย วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทวัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานอนุรักษ์ประเพณี “ทำบุญข้าวตอกประจำปี” จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมประเพณีทำบุญข้าวตอกในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญบุญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เวลา ๐๖.๓๐ น. ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ประชาชน และพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป ภายในวัดท่าไทร ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ หลังจากนั้น ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธี <<อ่านกำหนดการ>>
                ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีรับตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
                ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ (แรม ๑๕ คำ เดือน ๑๐) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีส่งตายาย" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทานที่วัดท่าไทร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บรรพชนของเราโดยทั่วกัน
                ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน หรือแทงต้ม" ของเราชาวใต้ โดยการเข้าวัดร่วมกิจกรรมห่อข้าวต้มลูกโยน ณ วัดท่าไทร
                ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานบุญ "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า" ของเราชาวสุราษฎร์ธานี โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
                ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านประกาศเชิญชว>>               วันที่ ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ขอเชิญร่วมงานปิดทองสรงน้ำพระ-ปิดทองหลวงพ่อชม ณ วัดท่าไทร ดำเนินงานโดย พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่, อบต.ท่าทองใหม่ และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ในงานชมฟรี มโนราห์, หนังตะลุง, วงดนตรี, การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และการแสดงบนเวทีมากมาย


ข่าวย้อนหลัง-
               "ในหลวงทรงห่วงใย" บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจภัย-ความไม่ปกตินานาประการ ทรงให้ทหารตระหนักในหน้าที่ <รายละเอียด>
               ในหลวงทรงย้ำ สำนึกหน้าที่ทหารหาญ ถ้าทำได้แท้จริง ชาติจะปลอดภัย ในหลวงทรงหวั่นสถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจ ย้ำสำนักหน้าที่ทหารหาญเป็นที่พึ่งของประชาชนยามบ้านเมืองไม่ปกติ ทหารต้องเข้มแข็ง หากทำได้แท้จริง ประชาชน ประเทศชาติจะรอดพ้นและปลอดภัย <รายละเอียด>
               พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน์ วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘<รายละเอียด>
               รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘<รายละเอียด>
               ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมในพิธีต้อนรับสมณศักดิ์และถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดท่าไทร <<รายละเอียด>>
*** ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา**
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร