สัทธิวิหาริกของ
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก)

วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


                   ตามที่ พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก) ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ ให้การรรพชาอุปสมบท แก่กุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาและปสาทะใคร่จะบรรพชาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ได้ตลอดกาลนาน และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี และในปีนี้กระผมได้ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรดังนี้
                                    ๑. ให้การอุปสมบทกุลบุตรเป็นพระภิกษุ
                                    ๒. ให้การบรรพชากุลบุตรเป็นสามเณร
                  ดังนั้น จึงได้จัดทำบัญชีสัทธิวิหาริก โดยแบ่งแยกประเภทเป็นบัญชีสัทธิวิหาริกประเภทพระภิกษุ และบัญชีสิทธิวิหาริกประเภทสามเณร ในแต่ละบัญชี และนำลงเสนอเพื่อทราบดังต่อไปนี้
พ.ศ.
จำนวนพระภิกษุ
จำนวนสามเณร
จำนวนรวม
ดูบัญชีรายชื่อทั้งหมดในปีนั้น ๆ
2535
69
35
104
พระภิกษุปี 2535
สามเณรปี 2535
2536
54
37
91
พระภิกษุปี 2536
สามเณรปี 2536
2537
51
18
69
พระภิกษุปี 2537
สามเณรปี 2537
2538
44
5
49
พระภิกษุปี 2538
สามเณรปี 2538
2539
46
8
54
พระภิกษุปี 2539
สามเณรปี 2539
2540
204
2541
93
2542
45
9
54
พระภิกษุปี 2542
สามเณรปี 2542
2543
56
10
66
พระภิกษุปี 2543
สามเณรปี 2543
2544
227
2545
206
2546
192
2547
225
2548
154
2549
185
2550
109
2551
120
2552
100
2553
174
2554
84
59
143
พระภิกษุปี 2554
สามเณรปี 2554

 

ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี